fbpx
STOWARZYSZENIE 2017-12-05T13:59:59+00:00

POLSKIE STOWARZYSZENIE CORE ENERGETICS

Celem Stowarzyszenia jest rozpowszechnianie Core Energetics w Polsce zarówno, jako metody terapeutycznej, jak też filozofii propagującej zdrowie, tolerancję świadomość i odpowiedzialność. Polskie Stowarzyszenie Core Energetics za cel nadrzędny stawia sobie prowadzenie działalności szkoleniowej, oświatowej, naukowej i społecznej w zakresie zdrowia psychofizycznego oraz współpracę z innymi organizacjami i placówkami zarówno prywatnymi, jak i państwowymi mającymi na celu propagowanie zdrowia psychicznego i psychoterapii, jako istotnego sposobu osiągania równowagi na poziomach fizycznym, emocjonalnym, umysłowym i duchowym.

Postanowienia ogólne

§ 1.

Polskie Stowarzyszenie Core Energetics, zwane w dalszej części Statutu „Stowarzyszeniem”, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1393, 1923) oraz niniejszego Statutu. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 2.

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 3.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Łódź.

§ 4.

Stowarzyszenie jest dobrowolną, trwałą organizacją, a uczestnictwo w nim jest oparte na dobrowolności i woli współpracy.

§ 5.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 6.

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7.

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 8.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
Rozdział II
Cele i formy działania

§ 9.
Celem Stowarzyszenia jest:

1. rozpowszechnianie metody Core Energetics oraz innych metod psychoterapii i rozwoju osobistego;
2. rozpowszechnianie filozofii propagujących zdrowie, tolerancję, liderstwo, świadomość i odpowiedzialność;
3. działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia, w szczególności poprzez propagowanie zdrowego trybu życia w aspekcie psychicznym, jak i fizycznym;
4. wspieranie badań naukowych dotyczących rozwoju teorii i praktyki psychoterapii;
5. przeciwdziałanie patologiom społecznym;
6. promocja i organizacja wolontariatu;
7. działalność charytatywna;
8. wspieranie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

§ 10.

Wyżej wymienione cele będą realizowane przez Stowarzyszenie samodzielnie, jak również w ramach współpracy z innymi organizacjami i placówkami zarówno prywatnymi, jak i państwowymi.

§ 11.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. prowadzenie szkoleń dla profesjonalistów w metodzie Core Energetics;
2. organizowanie prelekcji, konferencji, warsztatów, prezentacji i kursów;
3. prowadzenie działalności wydawniczej i popularyzatorskiej w zakresie terapii Core Energetics, w tym wydawanie materiałów informacyjno-promocyjnych oraz edukacyjno-szkoleniowych;
4. dbałość o przestrzeganie standardów zawodowych i etycznych w terapii Core Energetics;
5. utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalizmu zawodowego wśród terapeutów pracujących w metodzie Core Energetics, wspieranie działań mających na celu dzielenie się doświadczeniami zawodowymi, rozwój osobisty i profesjonalny terapeutów;
6. działania integracyjne na rzecz członków Stowarzyszenia;
7. współpracę i wymianę doświadczeń z organizacjami i instytucjami;
8. prowadzenie badań naukowych nad efektywnością terapii Core Energetics oraz współpraca z osobami i instytucjami, które prowadzą tego typu badania;
9. współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą;
10. udostępnianie terapii Core Energetics dla możliwie najszerszej grupy zainteresowanych i potrzebujących pomocy osób, poprzez organizowanie spotkań, warsztatów oraz terapii grupowej i indywidualnej;
11. współpraca z placówkami oświatowymi i placówkami zdrowia;
12. propagowanie idei rozwoju osobistego opartej na holistycznym podejściu do człowieka opartym na jednoczeniu ciała, umysłu, emocji i duchowości;
13. świadczenie wysokiej, jakości usług opierających się na zasadach zgodnych z metodą Core Energetics;
14. tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju społecznej, naukowej i dydaktycznej działalności terapeutów praktykujących Core Energetics, stale podnoszenie ich kwalifikacji i etyki zawodowej przy wykorzystaniu na realizacje tych celów środków pochodzenia zewnętrznego;
15. współpracę z organizacjami i jednostkami naukowymi, oświatowymi, zdrowotnymi i osobami prywatnymi, opartą na zasadach terapii w metodzie Core Energetics;
16. organizowanie wyjazdowych szkoleń, warsztatów, prelekcji, prezentacji i innych zajęć propagujących Core Energetics;
17. prowadzenie działań na rzecz profilaktyki i przeciwdziałania patologiom i wkluczeniom społecznym;
18. współpracę międzyregionalną i międzynarodową z innymi osobami i podmiotami;
19. współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi;
20. współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi;
21. współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Stowarzyszenia;
22. współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia.

§ 12.
Działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego
oraz działalność gospodarcza Stowarzyszenia

1. Stowarzyszenie realizuje cele statutowe także poprzez prowadzenie odpłatnej oraz nieodpłatnej działalności pożytku publicznego według zasad określonych w przepisach z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego, wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. Postanowienie niniejsze stosuje się odpowiednio w przypadku organizacyjnego wyodrębnienia działalności pożytku publicznego.
3. Odpłatną działalność pożytku publicznego stanowi działalność statutowa w zakresie wykonywania zadań należących do sfery zadań publicznych, za którą Stowarzyszenie pobiera wynagrodzenie, przy czym wynagrodzenie to nie może być wyższe od kosztów tej działalności.
4. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych.
5. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w następującym zakresie (według Polskiej Klasyfikacji Działalności):
a. PKD 58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania;
b. PKD 63.9 Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji;
c. PKD 72.2 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
d. PKD 74.9 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
e. PKD 77.4 Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
f. PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;
g. PKD 85.5 Pozaszkolne formy edukacji;
h. PKD 85.6 Działalność wspomagająca edukację;
i. PKD 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna;
j. PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
k. PKD 93.2 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
6. Przez prowadzenie przez nieodpłatnej działalności pożytku publicznego rozumie się działalność statutową (w części obejmującej działalność pożytku publicznego), za którą Stowarzyszenie nie pobiera wynagrodzenia.
7. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w następującym zakresie (według Polskiej Klasyfikacji Działalności):
a. PKD 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych;
b. PKD 94.99 Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
8. Stowarzyszenie może również prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Decyzję o rozpoczęciu przez Stowarzyszenie prowadzenia działalności gospodarczej podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
9. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia przeznaczony będzie wyłącznie na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 13.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a. członków zwyczajnych,
b. członków wspierających,
c. członków honorowych.

§ 14.

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 15.

1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie lub cudzoziemiec posiadający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i ten nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:
a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
b. korzysta z pełni praw publicznych,
c. utożsamia się z celami statutowymi Stowarzyszenia i deklaruje chęć ich realizacji,
d. złoży deklarację członkowską,
e. przedstawi rekomendację co najmniej dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych.
3. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

§ 16.

1. Członek zwyczajny ma prawo:
a. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
b. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu;
c. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia;
d. korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi;
e. brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
b. regularnego opłacania składek członkowskich;
c. czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
d. dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.

§ 17.

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnego porozumienia.
2. Członek wspierający nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego.
3. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
4. Członek wspierający obowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanym porozumieniu.

§ 18.

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, w szczególności osoba, która wniosła wybitny wkład dla rozwoju metody Core Energetics.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa i obowiązki jak członek zwyczajny.

§ 19.

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;
b. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
c. uchwały Zarządu o skreśleniu z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 12 miesięcy lub nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres 2 lat;
d. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 20.

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,
2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,
3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia, zwana dalej „Komisja Rewizyjną”.

§ 21.

1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków, o ile Statut nie stanowi inaczej.
2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, tego samego dnia 1 godzinę później po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.
3. Zasada opisana wyżej odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania.

§ 22.

1. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
2. Rezygnacja na piśmie członka władz z pełnionej przez niego funkcji oznacza wygaśnięcie jego mandatu w tym organie.

Walne Zebranie Członków
§ 23.

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków może być:
a. Zwyczajne,
b. Nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co pięć lat jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Zawiadomienie przesyłane jest pocztą lub w drodze korespondencji mailowej na wskazane przez Członków adresy.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd, a w przypadku braku Zarządu – Komisja Rewizyjna:
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane, a także w sprawach które nie zostały objęte porządkiem obrad jeśli wszyscy członkowie Stowarzyszenia obecni podczas Walnego Zebrania wyrażą na to zgodę.
6. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania a protokołuje Protokolant wybrany każdorazowo przez uczestników Walnego Zebrania.

§ 24.

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1. ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia;
2. uchwalenie statutu i jego zmian;
3. wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej;
4. udzielenie absolutorium Zarządowi;
5. ustalanie wysokości składek członkowskich;
6. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
8. nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia;
9. ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
10. podejmowanie uchwał w sprawie wszystkich spraw dotyczących Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia
§ 25.

1. Zarząd składa się z 3 do 7 osób.
2. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu wybierany przez Walne Zebranie.

§ 26.

Do kompetencji Zarządu należy:

1. realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi;
2. uchwalanie projektów planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych;
3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
4. ustalania zasad wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia;
5. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego przez Stowarzyszenie;
6. podejmowanie decyzji w sprawie rozpoczęcia przez Stowarzyszenie prowadzenia działalności gospodarczej;
7. podejmowanie decyzji w sprawie bycia organizacją pożytku publicznego;
8. określania i dokonywania zmian w zakresie rodzajów nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego;
9. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań majątkowych;
10. zwoływanie Walnego Zebrania;
11. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających;
12. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia;
13. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu;
14. w szczególnych przypadkach zwalnianie członków z obowiązku płacenia składek członkowskich;
15. reprezentowanie Stowarzyszenie na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
16. powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów problemowych;
17. uchwalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia.

§ 27.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia, lub w innym uzgodnionym przez członków Zarządu miejscu.
4. Za zgodą wszystkich członków Zarządu, posiedzenia mogą odbywać się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
5. Z przebiegu posiedzenia Zarządu sporządzany jest protokół.

§ 28.

1. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora.
2. Dyrektor kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega zatwierdzeniu przez Zarząd.

Komisja Rewizyjna
§ 29.

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 5 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat.

§ 30.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia;
2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień;
3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu;
4. zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem;
5. składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu;
6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 31.

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Komisji.

§ 32.

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, ani być pracownikami Stowarzyszenia.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
4. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a członkowie Komisji Rewizyjnej:
a. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
c. nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa
§ 33.

1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
a. składki członkowskie;
b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne;
c. dochody z działalności statutowej Stowarzyszenia (wpływy z odpłatnej działalności pożytku publicznego);
d. dochody z majątku Stowarzyszenia, w tym dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje);
e. dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia;
f. dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług;
g. dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów.
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Walne Zebranie, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
3. Zabrania się:
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
b. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 34.
Rok obrotowy

W przypadku prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31.12.2017 roku.

§ 35.
Reprezentacja Stowarzyszenia

Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania i podpisywania w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie, przy czym do zaciągnięcia zobowiązania lub rozporządzania prawem o wartości przekraczającej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.

Rozdział VI
§ 36.
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

1. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania (z zastrzeżeniem § 21ust. 2 i ust. 3).
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe na rzecz, których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.

Łódź, dnia 15 stycznia 2017 roku

Prezes:

Alicja Konopko ala@coreenergeticspolska.com

Członkowie zarządu:
Elizabeth Carl lizcarltherapy@gmail.com
Joanna Sajko-Stańczyk joanna.sajko@gmail.com
Jolanta Łaguna- Woźniak psychoterapeuta.zgora@gmail.com
Magdalena Kwaśniewska magda.kuszyk101@gmail.com
Olga Kozłowska drogaglosu@gmail.com

KONTAKT

ul. Bazarowa 3
91-053 Łódź
tel. +48 514 390 710
tel. 001 917 494 6950
info@coreenergeticspolska.com
www.CoreEnergeticsPolska.com

Dane rejestru:
KRS 0000669676
NIP 7262664963
REGION 366855554
Konto bankowe: Bank ING nr. 43 1050 1461 1000 0090 3136 7676