Please contact info@CoreEnergeticsPolska.com to obtain English  information about our Core Energetics workshops and presentations.
Most events are in the Polish language but we will note if workshops will be 
BILINGUAL (Polish/English translator)

Loading Events
  • This event has passed.

::: FOR ENGLISH SCROLL DOWN :::

Zapraszamy na warsztat w metodzie Core Energetics:
“Od wrażliwości do prawdziwej siły”

O metodzie:
Core Energetics to metoda psychoterapii opracowana przez psychiatrę Johna Pierrakosa (1921-2001), która integruje psychoterapię zorientowaną na ciało z rozwojem aspektu duchowego. Metoda ta pokazuje jak blokujemy naszą energię i powielamy zachowania defensywne, które nabywamy w dzieciństwie, co sprawia, że prowadzimy ograniczone życie daleko odbiegające od naszych prawdziwych możliwości.

O warsztacie:
Podczas tego warsztatu stworzymy bezpieczną przestrzeń, by współczesny mężczyzna mógł poczuć solidne wsparcie i wspólne porozumienie zachęcające do wzrostu i poczucia wewnętrznej siły. Z początku może się wydawać paradoksalne, że to właśnie wrażliwość może być tego kluczem. Dopiero zrzucenie masek i wzięcie odpowiedzialności za te części nas, które są mniej rozwinięte, buduje prawdziwe mosty dla naturalnej siły i prawdy. Autentyczność i akceptacja mogą stać się narzędziami, na których możemy polegać i są dostępne w każdym momencie. Kroczenie tą ścieżką wymaga odwagi, ale jest to droga do spotkania samego siebie i innych na nowo.

Będziemy pracować technikami, które pomogą nam nie tylko zrozumieć, ale również ucieleśnić proces rozwojowy poszczególnych uczestników oraz całej grupy.
Do takich technik należą praca za ciałem, emocjami, przekonaniami, jak również oddech oraz praca z energią i intencją.

Warsztat będzie prowadzony w języku angielskim z tłumaczeniem na polski.

\\Miejsce:
11Dom. Taniec – Ruch – Rozwój
Powstańców Śląskich 58D
www.11dom.pl

\\Czas:
21-23 wrzesień.
Piątek: 19:30 – 21:00
Sobota: 10:00 – 13:00 oraz 15:00 – 18:00
Niedziela: 9:30 – 12:30 oraz 14:00 – 16:30
Łącznie 13 godzin warsztatowych.

\\Cena:
Do 24.08 – 600zł
Do 7.09 – 650zł
Do 21.09 – 700zł
Gwarancją uczestnictwa jest wpłata zaliczki w wysokości 200zł
na konto wskazane w e-mailu zwrotnym.

\\Zapisy:
Obowiązują zapisy e-mailowe na adres:
spotkajmysiewruchu@gmail.com

O prowadzących:
Jiří Král jest psychoterapeutą integrującym ciało i umysł oraz wykładowcą. W terapii skupia się na uważności, samoświadomości, obecności, ucieleśnieniu i zdrowiu emocjonalnym jak również odnalezieniu życiowych strategii bazując na zasobach, zmianach wzorców zachowań i integralnym rozwoju klienta. Wszystko to osadzone jest w ramie bezpieczeństwa, zaufania i akceptacji.
Jiří posiada dyplom z psychoterapii zorientowanej na ciało Core Energetics(NL), podejścia Brennan’a Healing Science”(AUT)
oraz ukończone studia podyplomowe “Swiadomość, Duchowość i Psychologia Transpersonalna” na Uniwersytecie Middlesex University(UK).

http://www.jiri-kral.cz

Martin Nykodym (CEP)
Ukończyłem szkolenie jako terapeuta w Holenderskim Instytucie Core Energetics (2012-2016). Prowadzę prywatną praktykę terapeutyczną w Czechach, pracuję indywidualnie i z grupami.
Obecnie mam zaszczyt być asystentem podczas szkoleń w Polskim Instytucie Core Energetics.
Core Energetics jest jedną z rzeczy, które nadały mojemu życiu znaczenie. Ta metoda sama w sobie jest żywa. Widzę ją jako użyteczną mapę pełną wiedzy, która wspiera ludzi w zobaczeniu i stawieniu czoła wewnętrznej prawdzie. To, co w niej kocham to to, że jest połączeniem ducha, ciała i to, że jest wspaniałą formą pracy z tym, co pojawia się tu i teraz.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Feel invited to the workshop of Core Energetics:
“From vulnerability to true strength”

About:
Core Energetics is a method of psychotherapy originated by psychiatrist John Pierrakos (1921-2001) that integrates body, mind and spirit. This method focuses on freeing the energetic blocks and defenses people develop from childhood into adulthood that hold a person back from their true potential and authentic self.

In this workshop we would like to create a safe environment where a present-time man can find solid support and shared understanding encouraging the growth of his inner strength. It may seem paradoxical that our vulnerability may be the right key. But dropping the mask and taking up responsibility for our less developed parts is often a true bridge to our natural strength and truth. Authenticity and acceptance can become the tools we can rely on at any time. Walking along this path requires courage, but it is the way we can meet ourselves and each other again.

In the group we work with techniques that lead to an embodied as well conceptual developmental process of the participants and the group. Such techniques include working with the body, emotions, mind and breath as well with energy and intention.

\\Space:
11Dom. Taniec – Ruch – Rozwój
Powstańców Śląskich 58D, Wrocław.
www.11dom.pl

\\Date:
21-23 september.
Friday 19:30 – 21:00
Saturday 10:00 – 13:00 and 15:00 – 18:00
Sunday 9:30 – 12:30 and 14:00 – 16:30
Total of 13 workshop hours.

\\Price:
Until: 24.08 – 600zł
Until: 7.09 – 650zł
Until: 21.09 – 700zł
The guaranty of taking part in the workshop is an advance payment of 200zł to the account sent by mail after Your registration.

\\Registration:
Please register by email:
spotkajmysiewruchu@gmail.com

Workshop will be held by Martin Nykodym (CZ) and Jiří Král (CZ) and will be translated from english to polish.

About teachers:

Jiří Král is an integrative body-mind psychotherapist and lecturer. His main focus in therapy is on presence, self-awareness, attention, embodiment and emotional health as well as on finding life strategies, using the client’s creative resources, changing behavioral patterns and integral development. All of this
is promoted in a setting of safety, trust and intimacy.
Jiří holds a diploma in Core Energetics body-oriented psychotherapy(NL), Brennan Healing Science approach(AUT)
and postgraduate diploma in Consciousness, Spirituality and Transpersonal psychology at Middlesex University(UK).

http://www.jiri-kral.cz

Martin Nykodym (CEP)
I was trained as a Core Energetics therapist at the NICE Institute in Holland (2012-2016). I have a private practice in the Czech Republic, working with individuals and groups. Now I have the privelege of being a Teaching Assistant for the new Core Energetics institute in Poland.
Core Energetics is one of the things which gives my life meaning. This method itself is alive and I see it as a useful map full of knowledge which gives people support to see and face their inner truth. What I love about it is the connection between spirit and body and how it is an excellent form for working in the present moment.